Zadzwoń Infolinia

czynna codz. 8-19, koszt zgodny z taryfą operatora

Skargi i reklamacje

REKLAMACJE

Reklamacje to roszczenia związane ze zwrotem należności w szczególności:

  • z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;

  • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;

  • gdy podróżny nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

 

Reklamację składa się w formie pisemnej na adres siedziby przewoźnika, elektronicznie na adres info@relobus.pl lub za pomocą formularza u dołu strony. Reklamacja powinna zawierać:

  • datę sporządzenia reklamacji;

  • nazwę i adres przewoźnika;

  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);

  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

 

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz) oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego pracownika zakładu, wystawcę, notariusza) innych dokumentów
(np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

 

Szanowni Państwo,
do momentu, gdy bilet jest ważny, informujemy o możliwości dokonania zwrotu poprzez zakładkę widoczną w prawym, górnym rogu
"TWOJE BILETY" ⇒ "zarządzaj biletem bez logowania".

 

SKARGI

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, wnioski, opinie, gdyż są dla nas cenny źródłem informacji, dzięki której możemy doskonalić i podnosić poziom świadczonych przez nas usług. Dołożymy starań by odpowiedź na reklamację lub skargę otrzymali Państwo w jak najszybszym terminie, nie później niż w terminie 20 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

 

Skargi składa się w formie pisemnej na adres siedziby przewoźnika, elektronicznie na adres info@relobus.pl lub za pomocą formularza u dołu strony.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (§ 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2002 r. – Dz .U. Nr 5 po z. 46) pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Aby złożyć skargę lub reklamację można również skorzystać z poniższego formularza:

 

Klauzula informacyjna - formularz skargowy

Formularz