Zadzwoń Infolinia

czynna codz. 8-20, koszt zgodny z taryfą operatora

Skargi i reklamacje

REKLAMACJE

Reklamacje to roszczenia związane ze zwrotem należności w szczególności:

 • z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;

 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;

 • gdy podróżny nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

 

Reklamację składa się w formie pisemnej na adres siedziby przewoźnika, elektronicznie na adres info@relobus.pl lub za pomocą formularza u dołu strony. Reklamacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji;

 • nazwę i adres przewoźnika;

 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

 • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

 • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);

 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

 

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz) oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego pracownika zakładu, wystawcę, notariusza) innych dokumentów
(np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

 

Szanowni Państwo,
do momentu, gdy bilet jest ważny, informujemy o możliwości dokonania zwrotu poprzez zakładkę widoczną w prawym, górnym rogu
"TWOJE BILETY" ⇒ "zarządzaj biletem bez logowania".

 

SKARGI

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, wnioski, opinie, gdyż są dla nas cenny źródłem informacji, dzięki której możemy doskonalić i podnosić poziom świadczonych przez nas usług. Dołożymy starań by odpowiedź na reklamację lub skargę otrzymali Państwo w jak najszybszym terminie, nie później niż w terminie 20 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

 

Skargi składa się w formie pisemnej na adres siedziby przewoźnika, elektronicznie na adres info@relobus.pl lub za pomocą formularza u dołu strony.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (§ 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2002 r. – Dz .U. Nr 5 po z. 46) pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Aby złożyć skargę lub reklamację można również skorzystać z poniższego formularza:

 

Zgłoszenie skargi lub reklamacji

1)Złożenie reklamacji w formie elektronicznej oznacza zgodę na doręczenie przez RELOBUS Transport Polska Sp. z o.o. odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, o ile w treści reklamacji nie umieszczono żądania udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na wskazany adres zamieszkania lub siedziby.)

2)Podanie numeru konta bankowego uprości formalności związane z przekazaniem należności

3)Prosimy dołączyć kopie biletu oraz kopie innych dokumentów związanych z przedstawionym roszczeniem, w tym potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów.)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest RELOBUS Transport Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100 Toruń) przy ul. Dąbrowskiego 8/24.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z rozpatrzeniem i odpowiedzią na reklamację usługi przewozu lub do celów związanych z rozpatrzeniem i odpowiedzią na skargę/wniosek.
 3. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację/skargę/wniosek. Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie (imię i nazwisko) oraz danych adresowych (e-mail lub adres korespondencyjny) uniemożliwiających skierowanie odpowiedzi na reklamację/skargę/wniosek uniemożliwia ich przyjęcie i rozpatrzenie.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie RELOBUS Transport Polska Sp. z o.o., podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych 
  z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji. W przypadku zgłoszenia, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, RELOBUS Transport Polska Sp. z o. o. przekaże zgłoszenie do właściwego podmiotu o czym Pani/Pan zostaną poinformowani. Podmiotami tymi w szczególności mogą być przewoźnicy świadczący usługi kolejowego transportu pasażerskiego, operatorzy elektronicznych kanałów sprzedaży biletów
   
 5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa do tego zobowiązują, przez czas wskazany w przepisach prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 8. Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Pana/Pani danych osobowych do organu odpowiedzialnego za ochronę danych.
 9. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.centrum@arrivabus.pl lub za pośrednictwem powołanego przez spółkę RELOBUS  Transport Polska Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iodo@arrivabus.pl.